6977301725
6974479464
6972038117
Το ολοήμερο συναντά την αειφορία: Το αειφορικό αλφαβητάρι του κήπου
Το ολοήμερο συναντά την αειφορία: Το αειφορικό αλφαβητάρι του κήπου
Περίληψη:

H επέκταση της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας στον αύλειο χώρο προκαλεί τον εμπλουτισμό του αναλυτικού προγράμματος και την απομάκρυνση από καθιερωμένες διδακτικές πρακτικές. Ο σχολικός κήπος μπορεί να αποτελέσει εκείνο το υλικό, κοινωνικό, μαθησιακό πλαίσιο που θα δώσει ευκαιρίες στα παιδιά να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες και να προσεγγίσουν γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος με ενεργητικό/συμμετοχικό τρόπο. Η παρούσα εργασία αποτελεί μια εκπαιδευτική έρευνα δράσης στην οποία συμμετείχαν μαθητές/τριες της Α΄ τάξης που παρακολούθησαν το ολοήμερο πρόγραμμα δημοτικού. Σκοπός της αποτέλεσε η διερεύνηση της επίδρασης της ενεργούς συμμετοχής των μαθητών/τριών στη διαμόρφωση και στην αξιοποίηση του σχολικού κήπου στην ανάπτυξη συνεργατικών δεξιοτήτων, στη στάση τους απέναντι στο ολοήμερο πρόγραμμα το σχολείου, στην ενίσχυση της διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος και στην περιβαλλοντική τους ευαισθητοποίηση. Τα αποτελέσματα φανέρωσαν ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών/τριών, ενίσχυση του γλωσσικού μαθήματος, θετική στάση απέναντι στο ολοήμερο πρόγραμμα και ανάπτυξη της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των παιδιών.