6977301725
6974479464
6972038117
Η επίδραση της διδακτικής εμπειρίας των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις τεχνικές διαχείρισης τάξης
Η επίδραση της διδακτικής εμπειρίας των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις τεχνικές διαχείρισης τάξης
Περίληψη:

Έρευνες υποστηρίζουν τη συμβολή των στρατηγικών διαχείρισης τάξης στην αποτελεσματική μάθηση. των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί επιδιώκουν την πρόληψη ή και διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς εφαρμόζοντας στρατηγικές ενίσχυσης της μαθησιακής διαδικασίας μέσα σε ένα υποστηρικτικό για τους μαθητές περιβάλλον. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί η επίδραση της διδακτικής εμπειρίας των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ. Ε.) Ηλείας στις τεχνικές διαχείρισης τάξης που εφαρμόζουν. Τα δεδομένα της έρευνας συγκεντρώθηκαν από 259 εκπαιδευτικούς με την ποσοτική μέθοδο και τη χρήση ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν σημαντικά στατιστικά ευρήματα αναδεικνύοντας τη διδακτική εμπειρία των εκπαιδευτικών ως παράγοντα που επηρεάζει τις τεχνικές διαχείρισης τάξης που χρησιμοποιούν.