6977301725
6974479464
6972038117
Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στο άγχος των εξετάσεων: Εμπειρική Μελέτη σε μαθητές της Γ’ Λυκείου
Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στο άγχος των εξετάσεων: Εμπειρική Μελέτη σε μαθητές της Γ’ Λυκείου
Περίληψη:

Οι μεταβαλλόμενες συνθήκες σε κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό επίπεδο έχουν άμεσο αντίκτυπο στην οικογένεια και κατά συνέπεια, στη συμπεριφορά των παιδιών στο χώρο του σχολείου τόσο στη πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια. Βάσει αυτού, άξια απορίας είναι το κατά πόσο επηρεάζει την απόδοση των μαθητών η αυτοεκτίμηση κι η αντίληψη που έχουν εν γένει για τον εαυτό τους. Έτσι, σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της ύπαρξης αγχωδών διαταραχών σε μαθητές της Γ’ Λυκείου, τόσο του Γενικού όσο και του Επαγγελματικού, όπως και να εξετάσει τα επίπεδα της συναισθηματικής νοημοσύνης, της αναγνωστικής αυτοαντίληψης καθώς και την κατάσταση άγχους στην οποία βρίσκονται. Από τη θεώρηση των αποτελεσμάτων της μελέτης, παρατηρείται θετική συσχέτιση μεταξύ της συναισθηματικής νοημοσύνης, του σχολείου φοίτησης και του επιστημονικού πεδίου επιλογής των μαθητών κι εν συνεχεία, επισημαίνεται ότι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τα οποία συσχετίζονται με το άγχος των εξετάσεων είναι το φύλλο, το σχολείο φοίτησης, το επιστημονικό πεδίο επιλογής, οι μαθησιακές δυσκολίες, το επάγγελμα του πατέρα και το επάγγελμα της μητέρας.