6977301725
6974479464
6972038117
Μεταπτυχιακές σπουδές: Τα κίνητρα των Ελλήνων εκπαιδευτικών
Μεταπτυχιακές σπουδές: Τα κίνητρα των Ελλήνων εκπαιδευτικών
Περίληψη:

Η παρούσα εργασία επιδιώκει μέσω της έρευνας την διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με τα κίνητρα που τους ωθούν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 12 μόνιμους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι υπηρετούν σε δημόσια σχολεία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιφέρειας της Αθήνας και για τη συλλογή των δεδομένων της εμπειρικής έρευνας χρησιμοποιήθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη. Από τα ευρήματα της έρευνας καταγράφεται ως βασικό συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τη μεγάλη σημασία των μεταπτυχιακών σπουδών για την προσωπική επιστημονική, παιδαγωγική, διδακτική τους βελτίωση και συμμετέχουν σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα όχι για ένα αλλά για αρκετούς και διαφορετικούς μεταξύ τους λόγους. Κυρίως όμως έχουν εγγενή κίνητρα μάθησης, που απορρέουν από το ενδιαφέρον με το οποίο αντιμετωπίζουν το σύνθετο επάγγελμα του εκπαιδευτικού.