6977301725
6974479464
6972038117

Οδηγίες

Οδηγίες για τους συγγραφείς:

Το περιοδικό δέχεται εργασίες στην ελληνική, στην αγγλική γλώσσα ή στην γαλλική γλώσσα.

Στο περιοδικό μπορούν να υποβληθούν Ερευνητικά Πλήρη Άρθρα, σχετικά με τις Θεματικές Ενότητες του

Πιο συγκεκριμένα μπορούν να υποβληθούν Πλήρη Άρθρα: 9-13 σελίδες (συμπεριλαμβανομένων και των βιβλιογραφικών αναφορών - ισχύει από 1/1/2021). Αφορούν σε ολοκληρωμένα ερευνητικά πρωτότυπα άρθρα και εργασίες.

Όλες οι εργασίες θα προωθηθούν για ανώνυμη κρίση από επιτροπή δύο κριτών (peer reviewing), αφού πρώτα αφαιρεθούν τα στοιχεία των συγγραφέων. Για το λόγο αυτό, τα κυρίως κείμενα θα πρέπει να μην περιέχουν αναφορές με τρόπο που να οδηγεί στην ταυτοποίηση οποιουδήποτε μέλους της συγγραφικής ομάδας.

Για να γίνει δεκτή μια εργασία για δημοσίευση στο περιοδικό θα πρέπει να έχει θετική αξιολόγηση από 2 τουλάχιστον μέλη της επιτροπής κριτών. Στην περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των δύο κριτών, η εργασία ανατίθεται σε τρίτο κριτή για την τελική κρίση. Τα σχόλια των κριτών κοινοποιούνται ανώνυμα στους συγγραφείς. Το αποτέλεσμα της κρίσης μπορεί να είναι η αποδοχή ή μη της εργασίας, ή η αποδοχή της με την προϋπόθεση να πραγματοποιηθούν οι προτεινόμενες διορθώσεις (οι οποίες θα πρέπει να γίνουν το πολύ εντός 1 μηνός και η τελική διορθωμένη εργασία να υποβληθεί και πάλι μέσα από το σύστημα στη θέση της αρχικής και όχι ως νέα εργασία, ώστε να ελεγχθεί εκ νέου από τους κριτές για την υιοθέτηση ή μη των προτεινόμενων διορθώσεων). Είναι σημαντικό οι διορθώσεις στις οποίες προέβη ο συγγραφέας μετά τα σχόλια των κριτών να γράφονται με κόκκινο χρώμα μέσα στο κείμενο της τελικής εργασίας που υποβάλλεται στο σύστημα.

Οι εργασίες θα πρέπει να είναι πρωτότυπες και να μην έχουν δημοσιευθεί πουθενά αλλού στην ίδια μορφή και με το ίδιο περιεχόμενο. Την ευθύνη του περιεχομένου της κάθε εργασίας έχει ο ίδιος ο συγγραφέας (ή οι συγγραφείς της), ο οποίος υποβάλλοντας την εργασία του δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν παραβιάζονται πνευματικά δικαιώματα τρίτων.

Αν κάποια εργασία είναι βασισμένη σε ήδη δημοσιευμένη εργασία του συγγραφέα σε πρακτικά συνεδρίου, πρέπει να μην υποβληθεί αυτούσια στο περιοδικό αλλά να υποστεί αναθεώρηση και να ξαναγραφεί ώστε να είναι διαφορετική σε αρκετά μεγάλο ποσοστό, αποτελώντας έτσι μια νέα εργασία.

Πρότυπα εργασιών

Προκειμένου να συγγράψετε μια εργασία που ανήκει στην κατηγορία «Πλήρες άρθρο» ακολουθήστε αυστηρά το αντίστοιχο πρότυπο (template).

Υποβολή εργασίας

Αν ήδη έχετε προφίλ (δηλ. εγγραφήκατε με το mail σας και με κάποιο δικό σας κωδικό πρόσβασης) στο περιοδικό «International Journal of Educational Innovation»
Αν δεν είχατε ποτέ προφίλ στο περιοδικό, τότε δώσετε το mail σας και κάποιο δικό σας κωδικό πρόσβασης :

Η υποβολή εργασιών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με άλλο τρόπο, π.χ. e-mail, fax κλπ.

Οι συγγραφείς με την υποβολή της εργασίας τους δηλώνουν υπεύθυνα τα ακόλουθα:

1. Η εργασία αυτή είναι πρωτότυπη και δεν έχει δημοσιευθεί πουθενά αλλού στην ίδια μορφή και με το ίδιο περιεχόμενο και δεν έχει υποβληθεί αλλού για κρίση.
2. Η εργασία αυτή δεν παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο πνευματικά δικαιώματα τρίτων.
3. Έχω ακολουθήσει τις οδηγίες συγγραφής σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα.
4. Αποδέχομαι πλήρως τους κανονισμούς που έχει το περιοδικού.
Οικονομική συμμετοχή

Η οικονομική συμμετοχή για κάθε άρθρο (και όχι ανά συγγραφέα) ανέρχεται σε:

α) 60€ όταν ο συγγραφέας ή έστω και ένας από την ομάδα των συγγραφέων ενός άρθρου είναι μέλος της ΕΕΠΕΚ,
β) 80€ όταν ο συγγραφέας ή όταν κανένας από την ομάδα των συγγραφέων ενός άρθρου δεν είναι μέλη της ΕΕΠΕΚ (συμπεριλαμβάνεται εδώ και η αυτόματη εγγραφή του συγγραφέα επικοινωνίας στην ΕΕΠΕΚ, χωρίς άλλη επιπλέον οικονομική υποχρέωση συνδρομών κλπ.).

Το ποσό καταβάλλεται μετά την κρίση και αποδοχή του άρθρου ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες εντός της εφαρμογής διαχείρισης του περιοδικού.

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της ΕΕΠΕΚ επιλέξτε: http://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi