6977301725
6974479464
6972038117

Οδηγίες

Σημαντικές παρατηρήσεις για τους συγγραφείς

Το περιοδικό δέχεται εργασίες στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Αν ο αριθμός των εργασιών στην αγγλική γλώσσα μετά τη κρίση είναι ικανοποιητικός (8 εργασίες τουλάχιστον) εκδίδεται ξεχωριστό τεύχος με τις εργασίες αυτές.

Στο περιοδικό μπορούν να υποβληθούν Ερευνητικές εργασίες που να περιέχουν οποιασδήποτε μορφής πρωτογενούς εκπαιδευτικής έρευνας. Το εύρος της υποβληθείσας εργασίας πρέπει να είναι 10-14 σελίδες (συμπεριλαμβανομένων και των βιβλιογραφικών αναφορών).

Σημαντικό να αναφερθεί ότι τα ερευνητικά δεδομένα της πρωτογενούς έρευνας πρέπει να είναι πρόσφατα (της τελευταίας τριετίας).

Όλες οι εργασίες θα προωθηθούν για ανώνυμη (τυφλή) κρίση από επιτροπή δύο κριτών (peer reviewing), αφού πρώτα αφαιρεθούν τα στοιχεία των συγγραφέων. Για το λόγο αυτό, τα κυρίως κείμενα θα πρέπει να μην περιέχουν αναφορές με τρόπο που να οδηγεί στην ταυτοποίηση οποιουδήποτε μέλους της συγγραφικής ομάδας.

Για να γίνει δεκτή μια εργασία για δημοσίευση στο περιοδικό θα πρέπει να έχει θετική αξιολόγηση από 2 τουλάχιστον μέλη της επιτροπής κριτών. Στην περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των δύο κριτών, η εργασία ανατίθεται σε τρίτο κριτή για την τελική κρίση. Τα σχόλια των κριτών κοινοποιούνται ανώνυμα στους συγγραφείς. Το αποτέλεσμα της κρίσης μπορεί να είναι η αποδοχή ή μη της εργασίας, ή η αποδοχή της με την προϋπόθεση να πραγματοποιηθούν οι προτεινόμενες διορθώσεις (οι οποίες θα πρέπει να γίνουν το πολύ εντός 1 μηνός και η τελική διορθωμένη εργασία να υποβληθεί και πάλι μέσα από το σύστημα στη θέση της αρχικής και όχι ως νέα εργασία, ώστε να ελεγχθεί εκ νέου από τους κριτές για την υιοθέτηση ή μη των προτεινόμενων διορθώσεων). Είναι σημαντικό οι διορθώσεις στις οποίες προέβη ο συγγραφέας μετά τα σχόλια των κριτών να γράφονται με κόκκινο χρώμα μέσα στο κείμενο της τελικής εργασίας που υποβάλλεται στο σύστημα.

Επίσης επισημαίνεται ότι:
- Οι εργασίες θα πρέπει να είναι πρωτότυπες και να μην έχουν δημοσιευθεί πουθενά αλλού στην ίδια μορφή και με το ίδιο περιεχόμενο.
- Την ευθύνη του περιεχομένου της κάθε εργασίας την έχει αποκλειστικά και μόνο ο ίδιος ο συγγραφέας (ή οι συγγραφείς της), ο οποίος υποβάλλοντας την εργασία του δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν παραβιάζονται πνευματικά δικαιώματα τρίτων.

Αν κάποια εργασία είναι βασισμένη σε ήδη δημοσιευμένη εργασία του συγγραφέα σε πρακτικά συνεδρίου, δεν μπορεί να υποβληθεί αυτούσια στο περιοδικό αλλά να υποστεί σημαντική αναθεώρηση σε μεγάλο ποσοστό, ώστε να μπορεί να αποτελεί νέα εργασία.

Πρότυπα μορφοποίησης

Για να υποβάλετε μια εργασία στο περιοδικό παρακαλούμε ακολουθήστε πιστά τη μορφή που παρέχεται στo Πρότυπο Μορφοποίησης.

Οδηγίες υποβολής εργασίας

Για να μπορέσετε να υποβάλετε ένα άρθρο, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στην παρούσα σελίδα του περιοδικού.
Εάν έχετε ήδη δημιουργήσει ένα προφίλ (δηλαδή έχετε εγγραφεί με το email και τον κωδικό πρόσβασής σας) στο «International Journal of Educational Innovation», παρακαλούμε συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα στοιχεία του λογαριασμού σας:


Εάν δεν έχετε δημιουργήσει προφίλ, εγγραφείτε με το email και τον κωδικό πρόσβασής σας:


Υποβολές με email δεν θα ληφθούν υπόψη.

Με την υποβολή των εργασιών τους, οι συγγραφείς βεβαιώνουν ότι:

- Το αρχείο υποβολής είναι Microsoft Word (επέκταση αρχείου .doc ή .docx).
- Το κείμενο είναι διαμορφωμένο σύμφωνα με το πρότυπο υποβολής εργασίας
- Δεν έχει υποβάλει αυτούσια την ίδια εργασία σε κάποιο άλλο επιστημονικό περιοδικό ή συνέδριο.
- Έχοντας επίγνωση του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, η εργασία αυτή ή τμήμα της δεν είναι προϊόν λογοκλοπής άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας, αναλαμβάνοντας διαχρονικά πλήρως όλες τις συνέπειες του νόμου.
- Η εργασία έχει ερευνητική μορφή
- Η εργασία έχει μέγεθος 9-13 σελίδες
- Η εργασία έχει μορφοποιηθεί ακριβώς όπως το πρότυπο του περιοδικού

Οικονομική συμμετοχή

Το κόστος δημοσίευσης για κάθε εργασία που υποβάλλεται (όχι για καθέναν από τους συγγραφείς) ανέρχεται σε:

α) 60 € όταν ο συγγραφέας ή τουλάχιστον ένας εκ των συγγραφέων μιας εργασίας είναι μέλος ΕΕΠΕΚ,

β) 80 € όταν ο συγγραφέας ή κανείς από τους συγγραφείς μιας εργασίας δεν είναι μέλος ΕΕΠΕΚ (στην τιμή περιλαμβάνεται η αυτόματη εγγραφή του συγγραφέα που υποβάλλει την εργασία στην ΕΕΠΕΚ, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική υποχρέωση για συνδρομές).

Η οικονομική συμμετοχή καθίσταται πληρωτέα μετά την οριστική αποδοχή της εργασίας και θα πρέπει να ακολουθήσετε τους σχετικούς συνδέσμους μέσα από την εφαρμογή του Περιοδικού.

Εάν επιθυμείτε να γίνετε εκ των προτέρων μέλη της ΕΕΠΕΚ, μπορείτε να εγγραφείτε εδώ: https://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi