6977301725
6974479464
6972038117
Εκπαίδευση και διαγωνισμοί στην επιχειρηματικότητα στην τριτοβάθμια και προεκτάσεις στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Εκπαίδευση και διαγωνισμοί στην επιχειρηματικότητα στην τριτοβάθμια και προεκτάσεις στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Περίληψη:

Η επιχειρηματικότητα, όπως σημειώνεται από μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας, αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική δυνατότητα για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Από την άλλη, ολοένα και περισσότερο τονίζεται ο ρόλος που μπορεί να έχει η εκπαίδευση στην κατανόηση των διαφόρων πτυχών της επιχειρηματικότητας. Σκοπός αυτού του άρθρου είναι η διατύπωση ερευνητικών αποτελεσμάτων, για την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα, που να συμβάλλουν στην περαιτέρω διερεύνηση χρήσιμων παραγόντων για το σχεδιασμό αντίστοιχων πολιτικών στην εκπαίδευση. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται αναφέρονται στις απόψεις φοιτητών και αποφοίτων που παρακολούθησαν εκπαιδευτικά προγράμματα επιχειρηματικότητας (ΕΠΕ) καθώς και καθηγητών που δίδαξαν σε αντίστοιχα προγράμματα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ενώ μελετώνται και οι σχετικές με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση συνδέσεις τους. Συγκεκριμένα, διατυπώνονται αποτελέσματα για τη σχέση των εκτιμήσεων για την απόκτηση γνώσεων κατά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από τη μία, και των διαγωνισμών επιχειρηματικότητας στην τριτοβάθμια, από την άλλη, με παράγοντες ανάληψης επιχειρηματικών δράσεων.