6977301725
6974479464
6972038117
Σύγχρονο σχολείο: Διερεύνηση των παραγόντων που ενισχύουν την ποιοτική και αποτελεσματική λειτουργία του
Σύγχρονο σχολείο: Διερεύνηση των παραγόντων που ενισχύουν την ποιοτική και αποτελεσματική λειτουργία του
Περίληψη:

Σε έναν κόσμο που διαρκώς εξελίσσεται, o ρόλος της εκπαίδευσης παραμένει ιδιαίτερα σημαντικός. Δεδομένων των μεταβολών των τελευταίων δεκαετιών, η εκπαίδευση καλείται να αναπτύσσει ευέλικτους μηχανισμούς προκειμένου να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις σύγχρονες προκλήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, το σχολείο, ως φορέας και εκφραστής της εκπαίδευσης, οφείλει να επαναπροσδιορίζει τους στόχους και τη λειτουργία του σε μια προοπτική διαρκούς βελτίωσης, ούτως ώστε να επιτελεί τον ρόλο του, με αποτελεσματικότητα και συνέπεια. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με το βαθμό ανταπόκρισης του σύγχρονου σχολείου στους στόχους που θέτει η ελληνική πραγματικότητα, καθώς και η ανάδειξη των παραγόντων που μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη τους. Από τα αποτελέσματα διαπιστώνεται η αναγκαιότητα ενίσχυσης της ποιοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας του σύγχρονου σχολείου, ενώ αναδεικνύεται η σπουδαιότητα του θετικού και συνεργατικού σχολικού κλίματος, προκειμένου να ανταποκρίνεται με επιτυχία στους στόχους του.