6977301725
6974479464
6972038117
Οι θεατρικές τεχνικές ως Μέσο Διδασκαλίας: Επιμορφωτικές Δράσεις των Τμημάτων Πολιτιστικών Θεμάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας
Οι θεατρικές τεχνικές ως Μέσο Διδασκαλίας: Επιμορφωτικές Δράσεις των Τμημάτων Πολιτιστικών Θεμάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας
Περίληψη:

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μέρος των επιμορφωτικών δράσεων, με αντικείμενο την Παιδαγωγική του Θεάτρου, των Τμημάτων Πολιτιστικών Θεμάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας κατά το σχολικό έτος 2017-18, με στόχο τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας και της προστιθέμενης αξίας τους στην καθημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα, παρατίθεται ενδεικτικά ο σχεδιασμός και η δομή ενός τυπικού επιμορφωτικού σεμιναρίου της συγκεκριμένης θεματικής σε όλες τις φάσεις ανάπτυξής του και γίνεται αξιολόγηση της συμβολής των σχετικών επιμορφώσεων στη βελτίωση των διδακτικών πρακτικών. Τα στοιχεία συλλογής του υλικού προέρχονται από στατιστικά δεδομένα του αρχείου των Τμημάτων Πολιτιστικών Θεμάτων ΔΠΕ και ΔΔΕ Αχαΐας, από αξιολογήσεις με χρήση ερωτηματολογίων των σχετικών επιμορφωτικών σεμιναρίων και από αποδελτίωση των ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων αξιολόγησης των Προγραμμάτων από τους εκπαιδευτικούς. Παρουσιάζεται, τέλος, η ανάλυση των δεδομένων και τα συμπεράσματα που προέκυψαν σχετικά με την πρακτική αξιοποίηση τεχνικών θεάτρου στην εκπαιδευτική διαδικασία και τις δυνατότητες αναπλαισίωσης της διδασκαλίας με αυτές.