6977301725
6974479464
6972038117
Αξιολόγηση του έργου των διευθυντών των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών
Αξιολόγηση του έργου των διευθυντών των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών
Περίληψη:

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αποτύπωση των απόψεων των εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του έργου των διευθυντών τους. Η ποσοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίου 105 ερωτήσεων-δεικτών, που απαντήθηκε από 152 εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσω εννέα κριτηρίων σε 4 κατηγορίες αξιολόγησης. Στα αποτελέσματα φαίνεται πως οι διευθυντές ασκούν σε ικανοποιητικό βαθμό το διοικητικό και οργανωτικό τους έργο, ενώ οι τομείς στους οποίους αυτό χρειάζεται βελτίωση είναι εκείνοι της επιμόρφωσης, της αύξησης των τυπικών προσόντων και της γενικότερης επιστημονικής και εκπαιδευτικής δράσης, της άσκησης εποπτείας και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου που συνολικά επιτελείται στις σχολικές μονάδες. Η έρευνα δεν έδειξε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με το φύλο των συμμετεχόντων, ενώ σε σχέση με τις ηλικιακές ομάδες των εκπαιδευτικών έδειξε διαφορές ως προς την άσκηση καθηκόντων ευθύνης, και ως προς την επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη του διευθυντή. Παρόμοιες διαφορές καταγράφονται σε σχέση με τα έτη υπηρεσίας των συμμετεχόντων όσον αφορά την αποτίμηση στην υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια του διευθυντή, στην άσκηση καθηκόντων ευθύνης, καθώς στην επαγγελματική και επιστημονική ανάπτυξη του διευθυντή.