6977301725
6974479464
6972038117
Εφαρμογές βιωματικής μάθησης σε Βοηθούς Φυσικοθεραπείας. Τα δεδομένα του ΔΙΕΚ Τρικάλων.
Εφαρμογές βιωματικής μάθησης σε Βοηθούς Φυσικοθεραπείας. Τα δεδομένα του ΔΙΕΚ Τρικάλων.
Περίληψη:

Η διατήρηση του ενδιαφέροντος των εκπαιδευόμενων αποτελεί μία συνεχή μάχη για τον εκπαιδευτικό. Θέλοντας να γίνει αυτός ο αγώνας πιο διασκεδαστικός και παραγωγικός, στόχος της εργασίας ήταν η επιλογή βιωματικών τεχνικών, όπως η τεχνική της προσομοίωσης, ο φάκελος καταρτιζόμενου και η συνέντευξη από ειδικό, προκειμένου να ενισχυθεί είτε άμεσα είτε έμμεσα η δράση του καταρτιζόμενου. Οι παραπάνω τεχνικές εφαρμόστηκαν κυρίως στο μάθημα της Πρακτικής Εφαρμογής στην Ειδικότητα «Βοηθός Φυσικοθεραπείας» του Δ’ εξαμήνου του Δ.Ι.Ε.Κ Τρικάλων και αξιολογήθηκαν από τους καταρτιζόμενους ως προς την αποτελεσματικότητά τους στη μάθηση και στην όλη διαδικασία της εκπαίδευσης τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Συγκεκριμένα, αξιολογήθηκαν η επίδραση των τεχνικών στη διδασκαλία του εκάστοτε μαθήματος αλλά και της συνεργασίας των μελών της εκάστοτε ομάδας, καθώς και η συμβολή των εκπαιδευτριών στη μάθηση. Τα θετικά αποτελέσματα της εργασίας αποτελούν το έναυσμα για περεταίρω έρευνα στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.