6977301725
6974479464
6972038117
Κριτήρια προσδιορισμού βαθμού δυσκολίας ανά επίπεδο γλωσσομάθειας στη παραγωγή γραπτού λόγου
Κριτήρια προσδιορισμού βαθμού δυσκολίας ανά επίπεδο γλωσσομάθειας στη παραγωγή γραπτού λόγου
Περίληψη:

Η ανάγκη για αξιόπιστη και ακριβοδίκαιη αξιολόγηση της παραγωγής γραπτού λόγου οδήγησε στην εύρεση, ανάπτυξη και επεξεργασία κριτηρίων, με τα οποία μπορεί να μετρηθεί και να αξιολογηθεί το επίπεδο γλωσσομάθειας και ο βαθμός αναγνωσιμότητας ενός παραγόμενου κειμένου. Έτσι, χρησιμοποιήθηκαν με τυχαίο κλήρο 316 κείμενα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας της Ιταλικής Γλώσσας περιόδου Νοεμβρίου 2015 και Μαΐου 2016 από Έλληνες υποψηφίους που ψηφιοποιήθηκαν χειροκίνητα σε μορφή word και μετρήθηκαν στο εργαλείο Read-IT (Dylan Tool). Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το λογισμικό SPSS 24 από όπου προκύπτει ότι οι Έλληνες χρήστες της Ιταλικής επιπέδου Β1 και Β2 παράγουν κείμενα ανά επίπεδο γλωσσομάθειας και βαθμό δυσκολίας βάσει χαρακτηριστικών, συνυφασμένα με το λεξιλόγιο, τη γραμματική και τη σύνταξη. Άρα, π.χ. η λεξιλογική πυκνότητα, ορθογραφία, η συνοχή προτάσεων, ο αριθμός των προτάσεων, το μάκρος λέξεων είναι ουσιώδη συστατικά στην παραγωγή κειμένων και συνδράμουν ως προς τη δημιουργία πιο αξιόπιστων τεστ για όλους τους υποψηφίους.