6977301725
6974479464
6972038117
Η εφαρμοζόμενη διδακτική μεθοδολογία των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η συσχέτισή της με τη δυνατότητα δημιουργίας όρων «συνέχειας» στις δύο βαθμίδες υποχρεωτικής φοίτησης
Η εφαρμοζόμενη διδακτική μεθοδολογία των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η συσχέτισή της με τη δυνατότητα δημιουργίας όρων «συνέχειας» στις δύο βαθμίδες υποχρεωτικής φοίτησης
Περίληψη:

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί το θέμα της επίδρασης του αιτιολογικού παράγοντα της διαφορετικά εφαρμοζόμενης διδακτικής μεθοδολογίας των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην πρόκληση δυσκολιών μετάβασης των μαθητών από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, διαπιστώνεται ότι οι δάσκαλοι αντιλαμβάνονται ως βασικότερη αιτία των δυσχερειών της μετάβασης το διαφορετικό διδακτικό/επικοινωνιακό στιλ διδασκαλίας των εκπαιδευτικών των δύο βαθμίδων, ενώ οι καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θεωρούν ότι περισσότερο ευθύνονται τα μαθησιακά «κενά» των μαθητών που μεταβαίνουν στο γυμνάσιο. Τέλος, όσον αφορά το κεντρικό ζήτημα των επιμέρους παραμέτρων της εφαρμοζόμενης διδακτικής μεθοδολογίας των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της δυνατότητας αυτών να δημιουργήσουν όρους «συνέχειας» στις δύο βαθμίδες, παρατηρείται μια ευρύτερη αποδοχή των δηλώσεων αυτών από τους δασκάλους σε σχέση με τους καθηγητές της δευτεροβάθμιας.