6977301725
6974479464
6972038117
Παράλογες Πεποιθήσεις, Δυσλειτουργικοί Μύθοι και η επίδρασή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων: Μια εμπειρική έρευνα με φοιτητές εκπαιδευτικών σχολών
Παράλογες Πεποιθήσεις, Δυσλειτουργικοί Μύθοι και η επίδρασή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων: Μια εμπειρική έρευνα με φοιτητές εκπαιδευτικών σχολών
Περίληψη:

Στην παρούσα εργασία διερευνώνται οι παράλογες πεποιθήσεις και οι δυσλειτουργικοί μύθοι που απαντώνται σε φοιτητές και φαίνεται να τους επηρεάζουν κατά την επιλογή της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους. Παρουσιάζονται τα ευρήματα μιας εμπειρικής έρευνας που διεξήχθη σε φοιτητές (Ν=496) παιδαγωγικών και καθηγητικών σχολών. Η ανάλυση των δεδομένων με το Γενικό Γραμμικό Μοντέλο (General Linear Model) ανέδειξε, ότι, αντίθετα με προηγούμενες έρευνες, οι μετρούμενοι δυσλειτουργικοί μύθοι επιδρούν θετικά επί της «σιγουριάς της επιλογής επαγγελματικής σταδιοδρομίας», εύρημα που είναι ερμηνεύσιμο με βάση τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των Ελλήνων φοιτητών. Επιπλέον, εφαρμόστηκε Ανάλυση Λανθανουσών Τάξεων, όπου τα εξαχθέντα προφίλ των φοιτητών συσχετίσθηκαν με τη «σιγουριά της επιλογής». Οι δυσλειτουργικοί μύθοι μπορούν να δράσουν θετικά στη λήψη αποφάσεων και από τις παράλογες πεποιθήσεις δύνανται να προκύψουν συμπεράσματα που δρουν με λειτουργικό τρόπο στη συγκεκριμένη διαδικασία. Επιπρόσθετα, μικρές διαφοροποιήσεις στις πεποιθήσεις αυτές μπορεί να οδηγήσουν σε μεγάλες, μη αναμενόμενες αλλαγές στην υπό διερεύνηση συμπεριφορά. Τα ευρήματα θέτουν νέα ερωτήματα για περαιτέρω έρευνα στον εκπαιδευτικό χώρο.