6977301725
6974479464
6972038117
Αντιλήψεις των νηπίων για το ρόλο του φωτός και της χλωροφύλλης στη φωτοσύνθεση των φυτών
Αντιλήψεις των νηπίων για το ρόλο του φωτός και της χλωροφύλλης στη φωτοσύνθεση των φυτών
Περίληψη:

Η ενασχόληση των νηπίων με τις φυσικές επιστήμες θεωρείται αναγκαία, γιατί τα μικρά παιδιά φαίνεται να διαμορφώνουν από πολύ νωρίς τις πρώτες ιδέες, ερμηνείες, θεωρίες για έννοιες και φαινόμενα του φυσικού κόσμου και είναι, επομένως, σε θέση να προσεγγίσουν σχετικά ζητήματα σε ένα πρώτο επίπεδο. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει τις αντιλήψεις των παιδιών της προσχολικής ηλικίας σχετικά με το ρόλο του φωτός και της χλωροφύλλης στη φωτοσύνθεση των φυτών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ολοήμερο νηπιαγωγείο κατά τη χρονική περίοδο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου. Το δείγμα της μελέτης αποτελούνταν από 14 παιδιά. Οι δραστηριότητες και τα πειράματα σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν, με βάση την εποικοδομητική προσέγγιση. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων, της παρατήρησης και της καταγραφής των ενεργειών των παιδιών. Για την ποιοτική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Nvivo11.