6977301725
6974479464
6972038117
Έμφυλη σχολική βία
Έμφυλη σχολική βία
Περίληψη:

Η σχολική βία είναι ένα σύνθετο κοινωνικό φαινόμενο που διαφέρει στην εμφάνισή του μεταξύ των μαθητών ανάλογα με τα διαφορετικά χαρακτηριστικά τους, όπως το φύλο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πολλών ερευνών, τα αγόρια εμπλέκονται στη βία συχνότερα από τα κορίτσια. Σύμφωνα με τις θεωρίες των P. Bourdieu και J. Butler, αυτή η διαφοροποίηση σχετίζεται με το σχηματισμό της ταυτότητας του φύλου και την αναπαραγωγή των διακρίσεων λόγω φύλου. Η παρούσα εργασία εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους η χρήση βίας από τους μαθητές συμβάλλει στη διαμόρφωση της ταυτότητας του φύλου τους και πώς διατυπώνεται μέσω των δηλώσεων των μαθητών και των υποτιμητικών σχολίων. Το δείγμα της μελέτης ήταν 389 μαθητές. Το ερωτηματολόγιο και η ημι-δομημένη συνέντευξη χρησιμοποιήθηκαν ως εργαλεία συλλογής δεδομένων. Σύμφωνα με την έρευνα, τα αγόρια είναι πιο πιθανό να εκδηλώσουν σωματική βία και, σε μικρότερο βαθμό, κακόβουλες φήμες από τα κορίτσια. Οι μαθητές ερμηνεύουν την έκταση και το είδος της βίας που παρουσιάζουν με βιολογικούς / φυσικούς όρους. Τα αγόρια ισχυρίζονται ότι είναι στη «φύση» τους και ότι δεν είναι «σωστό» για ένα κορίτσι να ασκεί σωματική βία. Μέσα από δηλώσεις και υποτιμητικά σχόλια από αγόρια και κορίτσια αυτής της έρευνας, φαίνεται πώς οι διάφοροι τύποι σχολικής βίας δείχνουν πώς διαμορφώνεται η ταυτότητα φύλου και πώς αναπαράγονται οι διακρίσεις λόγω φύλου σε ένα δεδομένο κοινωνικό περιβάλλον (δηλ. Στο Δήμο Ιωαννίνων, Ήπειρος , Ελλάδα).