6977301725
6974479464
6972038117
Οι αντιλήψεις εκπαιδευτικών και διευθυντών για το βαθμό κατοχής επικοινωνιακών δεξιοτήτων των διευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Οι αντιλήψεις εκπαιδευτικών και διευθυντών για το βαθμό κατοχής επικοινωνιακών δεξιοτήτων των διευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Περίληψη:

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών και Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον βαθμό κατοχής των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των Διευθυντών προκειμένου να διαπιστωθεί αν διασφαλίζεται αυτή από το υπάρχον σύστημα επιλογής των στελεχών και με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται αποτελεσματική ηγεσία στις σχολικές μονάδες καθώς οι επικοινωνιακές δεξιότητες καθορίζουν την άσκηση της ηγεσίας. Επίσης θεωρήσαμε ενδιαφέρον να συγκρίνουμε τις απόψεις των εκπαιδευτικών και των Διευθυντών μεταξύ τους. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί και Διευθυντές κλήθηκαν μέσω ερωτηματολογίου να αξιολογήσουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες των Διευθυντών τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι Διευθυντές κατέχουν επικοινωνιακές δεξιότητες σε πολύ καλό επίπεδο, με τις απόψεις όμως των εκπαιδευτικών και των Διευθυντών να παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ τους ως προς τον βαθμό κατοχής τους. Οι Διευθυντές αξιολόγησαν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες πολύ υψηλότερα από τους εκπαιδευτικούς κάτι που υποδεικνύει ότι το επίπεδο αυτοεπίγνωσης και ακριβούς αυτοαξιολόγησης των Διευθυντών ίσως δεν είναι ικανοποιητικό.