6977301725
6974479464
6972038117
Ο διευθυντής ως ηγέτης της σχ. μονάδας: πτυχές του ρόλου του, αποτελεσματικότητα & διαμόρφωση σχ. κουλτούρας. Διερεύνηση στη Β/θμια Εκπαίδευση του Ν. Καρδίτσας
Ο διευθυντής ως ηγέτης της σχ. μονάδας: πτυχές του ρόλου του, αποτελεσματικότητα & διαμόρφωση σχ. κουλτούρας. Διερεύνηση στη Β/θμια Εκπαίδευση του Ν. Καρδίτσας
Περίληψη:

Η παρούσα εργασία αφορά την διερεύνηση της εικόνας του καθημερινού σχολικού διευθυντή μέσω της πλευράς των εκπαιδευτικών και κατά πόσο η εικόνα αυτή προσεγγίζει την έννοια του ηγέτη – διευθυντή. Επίσης, ανιχνεύθηκε ο βαθμός γνώσης των εκπαιδευτικών σχετικά με την έννοια του ηγέτη – διευθυντή, ως όρου καθολικού που περιλαμβάνει όλες τις επιμέρους διαστάσεις ενός σχολικού διευθυντή. Η έρευνα ανέδειξε από τη μία ότι μόνο οι μισοί εκπαιδευτικοί της έρευνας κατέχουν την έννοια του ηγέτη – διευθυντή και από την άλλη καθημερινούς σχολικούς διευθυντές που η εικόνα τους σε ένα μεγάλο βαθμό φαίνεται να ανταποκρίνεται στην ιδανική εικόνα που πρέπει να έχει ο ηγέτης – διευθυντής στο χώρο της Εκπαίδευσης. Ένδειξη του ότι εδώ και καιρό στο χώρο της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο ένα συγκεκριμένο μοτίβο, ως προς την διεύθυνση των σχολείων, όπου φανερώνεται η διάσταση της συνεργασίας του διευθυντή με τους εκπαιδευτικούς.