6977301725
6974479464
6972038117
Οι απόψεις των Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας από την εφαρμογή της εξ αποστάσεως σύγχρονης εκπαίδευσης το σχολικό έτος 2020-2021.
Οι απόψεις των Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας από την εφαρμογή της εξ αποστάσεως σύγχρονης εκπαίδευσης το σχολικό έτος 2020-2021.
Περίληψη:

Η παρούσα εργασία διερευνά τις απόψεις των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής (ΕΦΑ) που εργάζονται στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας από την εφαρμογή της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της σχολικής χρονιάς 2020-21 λόγω του εγκλεισμού που έφερε η πανδημία.  Δείγμα ήταν 55 εκπαιδευτικοί (το 40% όσων εργάζονταν τη σχολική χρονιά 2021-22 στα σχολεία του νησιού). Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο με 6 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για τα δημογραφικά στοιχεία και με 12 ερωτήσεις κλειστού τύπου πενταβάθμιας κλίμακας Likert. Τα βασικά ευρήματα δείχνουν ότι σε μεγάλο ποσοστό οι εκπαιδευτικοί του δείγματος δεν έμειναν ευχαριστημένοι από την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας (78,1%)  και του Συντονιστή Εκπαίδευσης (50,9%). Συνδυάζοντάς επιπλέον τα αποτελέσματα με τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν, παρατηρήθηκε ότι οι ΕΦΑ  σε ποσοστό 65,5 % θεωρούν ότι η Διεύθυνση του σχολείου έλυσε προβλήματα της τηλεκπαίδευσης, ενώ 56,4%  θεωρούν ότι η εμπειρία από την εξ αποστάσεως σύγχρονη τηλεκπαίδευση ήταν αρνητική.