6977301725
6974479464
6972038117
Εξισορρόπηση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής: απόψεις διευθυντριών σε σχολικές μονάδες
Εξισορρόπηση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής: απόψεις διευθυντριών σε σχολικές μονάδες
Περίληψη:

Η εργασία ασχολείται με τον τρόπο αντίληψης της επαγγελματικής και οικογενειακής ισορροπίας των διευθυντριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Φλώρινας. Τον τρόπο που αυτές αντιλαμβάνονται τόσο τους ρόλους όσο και τις υποχρεώσεις τους, την ύπαρξη εμποδίων και τον τρόπο διαχείρισης τους και την ύπαρξη εκείνων των παραγόντων υποστήριξης που προωθούν την επαγγελματική τους εξέλιξη. Για τους παραπάνω λόγους, μελετώνται οι ποικίλες μεταβολές που έχουν συντελεστεί στην οικογενειακή, επαγγελματική και κοινωνική σφαίρα, οι οποίες επέτρεψαν τη μεταβολή των ρόλων των φύλων στους παραπάνω τομείς και είχαν ως συνέπεια τη δημιουργία του εννοιολογικού πλαισίου της εξισορρόπησης της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Μάλιστα οι μεταβολές αυτές ιδιαίτερη επίδραση φάνηκε να έχουν στην εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα, στο διοικητικό τμήμα της, καθώς ολοένα και περισσότερες γυναίκες διεκδικούν διευθυντικές θέσεις. Έτσι προκύπτει το ερώτημα πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για το γυναικείο φύλο να επιτύχει την εξισορρόπηση του οικογενειακού και επαγγελματικού βίου.