6977301725
6974479464
6972038117
Κριτική εξέταση της εφαρμογής της Αυτοαξιολόγησης σε σχολικές μονάδες Δ/βθμιας εκπαίδευσης της πόλης των Γιαννιτσών: Αντιστάσεις, Ρόλος του Διευθυντή/ ντριας, Πιθανά Αποτελέσματα
Κριτική εξέταση της εφαρμογής της Αυτοαξιολόγησης σε σχολικές μονάδες Δ/βθμιας εκπαίδευσης της πόλης των Γιαννιτσών: Αντιστάσεις, Ρόλος του Διευθυντή/ ντριας, Πιθανά Αποτελέσματα
Περίληψη:

Η αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων είναι μια διαδικασία που στοχεύει στη βελτίωση του παρεχόμενου επιπέδου εκπαίδευσης. Η εφαρμογή της βρήκε σημαντικά εμπόδια. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της εφαρμογής της αυτοαξιολόγησης σε σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της πόλης των Γιαννιτσών και η διερεύνηση των αντιστάσεων, του ρόλου του διευθυντή της κάθε σχολικής μονάδας καθώς και τα πιθανά αποτελέσματα που θα προκύψουν. Στο πλαίσιο αυτό έγινε μια πρωτογενής έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής έδειξαν ότι υπάρχει μεταβατική συσχέτιση μεταξύ της στάσης προς την αλλαγή, της εμπιστοσύνης προς το Διευθυντή/ντρια και την στάση προς την αυτοαξιολόγηση. Επίσης, παρατηρήθηκε πλήρη μεσολάβηση μεταξύ της στάσης προς την αλλαγή και της στάσης προς την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας σε περιπτώσεις αρνητικής και θετικής στάσης, αλλά όχι στην ουδέτερη στάση.