6977301725
6974479464
6972038117
Οι επιμορφωτικές ανάγκες του διδακτικού προσωπικού και η σχέση τους με την επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη υπό το πρίσμα της επερχόμενης αξιολόγησης: Στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών Π.Ε.70
Οι επιμορφωτικές ανάγκες του διδακτικού προσωπικού και η σχέση τους με την επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη υπό το πρίσμα της επερχόμενης αξιολόγησης: Στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών Π.Ε.70
Περίληψη:

Η παρούσα ερευνητική εργασία επιχειρεί να καταγράψει και να αναλύσει τις βασικές απόψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών του κλάδου Π.Ε.70/Δασκάλων για τις επιμορφωτικές τους ανάγκες στο σύγχρονο εκπαιδευτικό πλαίσιο και να τις συσχετίσει με την επιστημονική και επαγγελματική τους ανάπτυξη υπό το πρίσμα της επερχόμενης αξιολόγησης προσωπικού. Με δεδομένη την συσχέτιση των αποτελεσμάτων της αξιολογικής διαδικασίας με επιμορφωτικές δράσεις βελτιωτικού χαρακτήρα, οι εκπαιδευτικοί καλούνται σε αυτή την έρευνα να εκφράσουν τις απόψεις τους για τα χαρακτηριστικά και τη μηχανική των δράσεων αυτών αλλά και να καταθέσουν τις δικές τους θέσεις, ως επαγγελματίες και επιστήμονες, για την αξία και χρησιμότητα της αξιολογικής διαδικασίας για την ανάπτυξή τους αλλά και για την εύρυθμη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος συνολικά.