6977301725
6974479464
6972038117
Επαγγελματική επάρκεια αναπληρωτών και μόνιμων εκπαιδευτικών
Επαγγελματική επάρκεια αναπληρωτών και μόνιμων εκπαιδευτικών
Περίληψη:

Η επαγγελματική επάρκεια των εκπαιδευτικών βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς θεωρείται σημαντικός παράγοντας για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Τα χαρακτηριστικά «ποιότητας» των εκπαιδευτικών που έχουν μελετηθεί περισσότερο είναι το επίπεδο σπουδών και η εμπειρία που αποκτιέται με τα χρόνια υπηρεσίας, επειδή είναι μετρήσιμα και χρησιμοποιούνται ως μέτρο για την μισθολογική κατάταξη τους. Στα χαρακτηριστικά της επαγγελματικής επάρκειας έρχεται να προστεθεί και η τεχνολογική επάρκεια, αφού οι εκπαιδευτικοί καλούνται, σήμερα, να εφαρμόσουν νέες μεθόδους διδασκαλίας χρησιμοποιώντας την τεχνολογία. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να μελετήσει την επαγγελματική επάρκεια μεταξύ αναπληρωτών και μόνιμων εκπαιδευτικών. Υιοθετήθηκε η ποσοτική προσέγγιση και για την συλλογή δεδομένων δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο βασισμένο στο TPCK που μετράει την γνώση του περιεχομένου διδασκαλίας, της παιδαγωγικής αλλά και της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται από τους εκπαιδευτικούς. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν διαφορές στην επαγγελματική επάρκεια των αναπληρωτών και μόνιμων εκπαιδευτικών στην Τεχνολογική Γνώση και την Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου.