6977301725
6974479464
6972038117
Αντιλήψεις των ειδικών παιδαγωγών για την εκπαίδευση των μαθητών με νοητική υστέρηση
Αντιλήψεις των ειδικών παιδαγωγών για την εκπαίδευση των μαθητών με νοητική υστέρηση
Περίληψη:

Ο σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση των αντιλήψεων των ειδικών επαγγελματιών για την εκπαίδευση των ατόμων με νοητική υστέρηση με βάση την επεξεργασία ανοιχτών ερωτηματολόγιων τα οποία συμπληρώθηκαν από 35 ειδικούς επαγγελματίες που απασχολούνται στο νομό Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την ανάλυση δεδομένων οι περισσότεροι ειδικοί επαγγελματίες συμφωνούν ότι οι μαθητές με νοητική υστέρηση παρουσιάζουν συγκεκριμένες γνωστικές και κοινωνικές δυσκολίες, που μπορούν να αντιμετωπιστούν με τις κατάλληλες εκπαιδευτικές πρακτικές. Επιπλέον, οι περισσότεροι υποστηρίζουν ότι απώτερος στόχος της εκπαίδευσης θα έπρεπε να είναι η προαγωγή της αυτονομίας και η κοινωνική ένταξη των παιδιών αυτών. Τέλος, οι συμμετέχοντες πιστεύουν ότι η εξέλιξη αυτών των μαθητών και η επίτευξη της ένταξής τους απαιτούν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τη στενή συνεργασία με τις οικογένειες των μαθητών και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας.