6977301725
6974479464
6972038117
Η αντιλαμβανόμενη Αποτελεσματικότητα των Εκπαιδευτικών και οι Δεξιότητές τους κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης σε περίοδο πανδημίας
Η αντιλαμβανόμενη Αποτελεσματικότητα των Εκπαιδευτικών και οι Δεξιότητές τους κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης σε περίοδο πανδημίας
Περίληψη:

Η εκπαίδευση είναι ένας χώρος, ο οποίος αντιμετώπισε σημαντικές προκλήσεις κατά την εμφάνιση και την προσπάθεια αντιμετώπισης του κορονοϊού. Η βασικότερη από αυτές ήταν η μετάβαση από τη διά ζώσης διδασκαλία στη διαδικτυακή εκπαίδευση. Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στον έλεγχο των σχέσεων της αντίληψης που έχουν οι εκπαιδευτικοί για την αποτελεσματικότητά τους, την ικανότητα διαχείρισης ψηφιακών μέσων κατά την απομακρυσμένη εκπαίδευση, την ανταπόκριση των μαθητών και τη συνύπαρξη εκπαιδευτικών-μαθητών. Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν 75 εκπαιδευτικοί που εργάζονταν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το εργαλείο για τη συλλογή των δεδομένων ήταν ένα αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο, το οποίο διαμοιράστηκε ψηφιακά. Τα στατιστικά κριτήρια που επιλέχθηκαν ήταν η ανάλυση συσχέτισης, το t-test για ανεξάρτητα δείγματα, η ανάλυση διακύμανσης και η πολλαπλή παλινδρόμηση. Τα βασικότερα αποτελέσματα που ανέδειξε η παρούσα έρευνα ήταν ότι οι αντιλήψεις αποτελεσματικότητας επηρεάζονται από τις υπόλοιπες μεταβλητές και ότι τα χρόνια προϋπηρεσίας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών.