6977301725
6974479464
6972038117
«Αντιλαμβανόμενα Εκπαιδευτικά Εμπόδια» στη μεταλυκειακή εκπαίδευση ελληνικού μαθητικού πληθυσμού: πιλοτική έρευνα στάθμισης της κλίμακας «Perceived Educational Barriers»
«Αντιλαμβανόμενα Εκπαιδευτικά Εμπόδια» στη μεταλυκειακή εκπαίδευση ελληνικού μαθητικού πληθυσμού: πιλοτική έρευνα στάθμισης της κλίμακας «Perceived Educational Barriers»
Περίληψη:

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα πιλοτικής έρευνας στάθμισης σε ελληνικό μαθητικό πληθυσμό της κλίμακας «Perceived Educational Barriers» (McWhirter, Garcia & Bines, 2018), η οποία διερευνά τα εμπόδια που οι μαθητές/-τριες αντιλαμβάνονται ότι παρουσιάζονται κατά την εκπαίδευσή τους μετά το Λύκειο. Η κλίμακα, αφού μεταφράστηκε στην ελληνική γλώσσα, συμπληρώθηκε δύο φορές από ένα δείγμα σαράντα πέντε (45) μαθητών/-τριών της Β΄ και Γ΄ Λυκείου, με μεσοδιάστημα μίας εβδομάδας. Κατά τη στατιστική επεξεργασία, διερευνήθηκε η συνέπεια των δύο διαδοχικών φάσεων μετρήσεων (test και re-test) με τη βοήθεια του συντελεστή συσχέτισης «Intraclass Correlation Coefficient» (ICC). Η αξιοπιστία της κλίμακας ελέγχθηκε με τη χρήση του συντελεστή Cronbach Alpha. Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης κατέδειξαν την αξιοπιστία της για χρήση σε μαθητές/-τριες που φοιτούν σε ελληνικά Λύκεια, ενθαρρύνοντας μελλοντική διενέργεια έρευνας σε ευρύτερο δείγμα μαθητών/-τριών στην ελληνική επικράτεια.