6977301725
6974479464
6972038117
Μία μέθοδος για την αυτόματη ανίχνευση του μαθήτυπου στο Moodle: Υλοποίηση και αξιολόγηση
Μία μέθοδος για την αυτόματη ανίχνευση του μαθήτυπου στο Moodle: Υλοποίηση και αξιολόγηση
Περίληψη:

Τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (ΣΔΜ) εμφανίζουν μια ιδιαίτερα αυξητική τάση στη χρησιμοποίηση τους για μαθήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, κυρίως λόγω της ευχρηστίας τους αλλά και της πληθώρας των εργαλείων που προσφέρουν στον καθηγητή για την οργάνωση και διαχείριση του μαθήματος. Τα συστήματα αυτά όμως διαθέτουν ένα εγγενές μειονέκτημα. Το μειονέκτημα αυτό είναι ότι δεν λαμβάνουν υπόψη το μαθήτυπο του εκπαιδευόμενου, παρουσιάζοντας το ίδιο ακριβώς μάθημα σε όλους τους εκπαιδευόμενους, γεγονός που θέτει εμπόδια στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προσαρμογή του μαθήματος σε ένα τέτοιο σύστημα, αποτελεί η ανίχνευση του μαθήτυπου των εκπαιδευόμενων. Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται μία μέθοδος που υλοποιήθηκε για την αυτόματη ανίχνευση του μαθήτυπου στο Moodle καθώς και τα δεδομένα που προέκυψαν από την αξιολόγηση της.