6977301725
6974479464
6972038117
Κίνητρα και τεχνικές παρακίνησης των εκπαιδευτικών Δημοσίας εκπαίδευσης. Διερεύνηση των επιπτώσεων της οικονομικής ύφεσης στους Έλληνες εκπαιδευτικούς.
Κίνητρα και τεχνικές παρακίνησης των εκπαιδευτικών Δημοσίας εκπαίδευσης. Διερεύνηση των επιπτώσεων της οικονομικής ύφεσης στους Έλληνες εκπαιδευτικούς.
Περίληψη:

Οι χαράσσοντες την Ελληνική εκπαιδευτική πολιτική, οφείλουν να εντάξουν στην προσπάθεια αύξησης της εργασιακής απόδοσης των εκπαιδευτικών την άσκηση της παρακινητικής διαδικασίας για το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο της εκπαίδευσης, που είναι οι εργαζόμενοι στον κλάδο. Η επιδίωξη αυτή κρίνεται απαραίτητη ειδικά στις μέρες μας, που οι αρνητικές επιδράσεις της οικονομικής ύφεσης και η επικράτηση της ωφελιμιστικής λογικής της μείωσης του κόστους με κάθε τρόπο, καθιστούν την προσπάθεια παρακίνησης των εργαζομένων σπανιότατη έως ανύπαρκτη από τις ηγεσίες Δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών. Σκοπό της έρευνας που παρατίθεται στο παρόν άρθρο, αποτέλεσε η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της παρακινητικής διαδικασίας των εργαζομένων σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των νομών Αχαΐας, Ηλείας, Φωκίδας, Δωδεκανήσου και Κυκλάδων. Επίσης, επιδιώχθηκε η καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών για την επίδραση της οικονομικής κρίσης στον κλάδο. Για τον παραπάνω σκοπό της έρευνας, χρησιμοποιήθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο. Η επεξεργασία των στοιχείων έγινε με την χρήση του λογισμικού SPSS.