6977301725
6974479464
6972038117
Αξιολόγηση του ευρωπαϊκού προγράμματος eTwinning στην ενίσχυση της εκμάθησης ξένων γλωσσών στη σχολική τάξη
Αξιολόγηση του ευρωπαϊκού προγράμματος eTwinning στην ενίσχυση της εκμάθησης ξένων γλωσσών στη σχολική τάξη
Περίληψη:

Η εκπαιδευτική καινοτομία εστιάζει σε γνώσεις και ενέργειες που προωθούν νέες αντιλήψεις για την εκπαιδευτική διαδικασία. Ως καινοτόμες δράσεις, ορίζονται τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, τα οποία εφαρμόζονται και υλοποιούνται εντός ωρολογίου προγράμματος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και μετά το πέρας των μαθημάτων στη δευτεροβάθμια. Τα προγράμματα αυτά (αγωγής υγείας, πολιτιστικών προγραμμάτων, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Comenius- Leonardo da Vinci, Open Education Europa, eTwinning) υποβάλλονται από τους εκπαιδευτικούς στους υπευθύνους καινοτόμων των δράσεων, προκειμένου να εισηγηθούν την έγκριση τους στη επιτροπή σχολικών δραστηριοτήτων. Διακρίνονται ως προς τη ομαδοσυνεργατική μέθοδο και αποσκοπούν στην ανανέωση της μαθησιακής διαδικασίας, στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, στην ενίσχυση των γλωσσικών δραστηριοτήτων και στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. Στη συγκεκριμένη εργασία μελετάται, βιβλιογραφικά, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα e- Twinning, ως προς την ενίσχυση της εκμάθησης των ξένων γλωσσών στο δημοτικό σχολείο.