6977301725
6974479464
6972038117
ΘΕΟΦΙΛΗ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, GR