6977301725
6974479464
6972038117
Συγκρούσεις στο σχολικό περιβάλλον: Μαθητές και Εκπαιδευτικοί
Συγκρούσεις στο σχολικό περιβάλλον: Μαθητές και Εκπαιδευτικοί
Περίληψη:

Το σχολικό περιβάλλον ως ένα σύστημα σύνθετων πολλαπλών υποσυστημάτων ευνοεί την εμφάνιση δυσλειτουργιών που παρακωλύουν την ανεμπόδιστη εκπλήρωση του σκοπού του. Σε καθημερινή συχνότητα παρατηρούνται φαινόμενα που διαταράσσουν τη λειτουργία του και προκαλούν δυσαρμονίες επηρεάζοντας άλλοτε σε σημαντικό βαθμό τις σχέσεις των έμψυχων μερών του. Οι δυσαρμονίες αυτές αφορούν στις σχέσεις των εκπαιδευτικών μεταξύ τους, των μαθητών μεταξύ τους, των εκπαιδευτικών με τους μαθητές και τους γονείς αυτών. Θέτοντας στο επίκεντρο τον μαθητή, η παρούσα μελέτη στοχεύει στη διερεύνηση των συγκρουσιακών αυτών φαινομένων μέσα από τις απόψεις των ίδιων των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε δημοτικά σχολεία της περιφέρειας της Πελοποννήσου. Εφαρμόζοντας την ποσοτική στρατηγική και υιοθετώντας ως εργαλείο ερωτηματολόγιο ηλεκτρονικής μορφής καταγράφει τις απόψεις αυτές αποσκοπώντας στην σκιαγράφηση του φαινομένου αφενός και στην εξαγωγή συμπερασμάτων αφετέρου από τα οποία θα προκύψουν χρήσιμες προτάσεις στην εξομάλυνση της κατάστασης που επικρατεί.