6977301725
6974479464
6972038117
Σύγκριση συμπτωμάτων άγχους προδιάθεσης μεταξύ αδελφών παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος και αδελφών τυπικώς αναπτυσσόμενων παιδιών
Σύγκριση συμπτωμάτων άγχους προδιάθεσης μεταξύ αδελφών παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος και αδελφών τυπικώς αναπτυσσόμενων παιδιών
Περίληψη:

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής μελέτης είναι η διερεύνηση μέσω ερωτηματολογίου αυτοαναφοράς (STAIC-A Trait) των συμπτωμάτων άγχους προδιάθεσης των σχολικής ηλικίας αδελφών (n= 118) ατόμων με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) και η σύγκριση των συμπτωμάτων τους με τα αντίστοιχα μιας ομάδας αδελφών (n= 115) παιδιών τυπικής ανάπτυξης (ΤΑ), ταυτισμένων κατά φύλο και ηλικία. Επιπλέον, στόχος της εργασίας αποτελεί η πιθανή συσχέτιση των συμπτωμάτων άγχους προδιάθεσης των αδελφών της ομάδας παρατήρησης (αδέλφια ατόμων με ΔΑΦ) με βασικούς ατομικούς και οικογενειακούς δημογραφικούς παράγοντες. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι τα σχολικής ηλικίας αδέλφια ατόμων με ΔΑΦ παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα συμπτωμάτων άγχους σε σχέση με τα αδέλφια της ομάδας σύγκρισης, ενώ δεν εντοπίστηκαν συσχετίσεις μεταξύ των εξεταζόμενων δημογραφικών μεταβλητών. Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης τονίζουν την ανάγκη αξιολόγησης των ψυχολογικών χαρακτηριστικών στην ευάλωτη αυτή ομάδα πληθυσμού, καθώς και την ανάγκη ανάπτυξης κατάλληλων ψυχοεκπαιδευτικών υποστηρικτικών προγραμμάτων για όλα τα μέλη της οικογένειας.