6977301725
6974479464
6972038117
Διδακτική αξιοποίηση του μοντέλου Perkins και της γραμματικής του οπτικού σχεδιασμού. Μια έρευνα δράσης σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Διδακτική αξιοποίηση του μοντέλου Perkins και της γραμματικής του οπτικού σχεδιασμού. Μια έρευνα δράσης σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Περίληψη:

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αξιολόγηση μιας διδακτικής στρατηγικής, που υλοποιήθηκε στο μάθημα της Γλώσσας σε 22 μαθητές ενός τμήματος της Στ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Η διδακτική στρατηγική είχε ως στόχο: α) την ανάπτυξη δεξιοτήτων οπτικού εγγραμματισμού των μαθητών και β) τη βελτίωση των μαθητών στον σχεδιασμό πολυτροπικών κειμένων. Επίσης, ένας άλλος ουσιαστικός στόχος ήταν η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας στο συγκεκριμένο πεδίο, μέσω της εμπλοκής τους σε συγκεκριμένες φάσεις της ερευνητικής διαδικασίας. Η μέθοδος που επιλέχθηκε για την εφαρμογή της παρέμβασης ήταν η εκπαιδευτική έρευνα δράσης, η οποία σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να ερευνούν το πεδίο στο οποίο ενεργούν. Για τη συλλογή των δεδομένων και την εγκυρότητα της έρευνας αξιοποιήθηκαν πολλαπλά ερευνητικά εργαλεία, όπως πρωτόκολλα παρατήρησης, ημερολόγια, μαθητικά κείμενα, ηχογραφήσεις διδασκαλιών και απομαγνητοφωνημένα αρχεία συνεντεύξεων με τους εκπαιδευτικούς