6977301725
6974479464
6972038117
Η παιχνιδοποίηση (gamification) σε πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Η παιχνιδοποίηση (gamification) σε πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Περίληψη:

Η παρούσα εργασία σχετίζεται άμεσα με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την παιχνιδοποίηση στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Από τη βιβλιογραφία, προκύπτει ότι οι εξελίξεις στην τεχνολογία φέρνουν νέα δεδομένα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ωστόσο, κατά τη διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης συναντώνται εμπόδια από τους εκπαιδευόμενους και όχι μόνο. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτά τα εμπόδια, εντάχθηκαν τα στοιχεία της παιχνιδοποίησης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παρόλο που τα παιχνίδια συμμετέχουν στη ζωή των ανθρώπων για χιλιάδες χρόνια, μόνο τις τελευταίες δεκαετίες έχουν ερευνηθεί συστηματικά ενώ παράλληλα έχει αποδειχθεί πως συμβάλλουν θετικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σχεδιάστηκε η παρούσα έρευνα με δύο βασικά ερευνητικά ερωτήματα: α) Τι πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση; και β) Πως μπορεί η παιχνιδοποίηση να βελτιώσει την εκπαιδευτική διαδικασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σύμφωνα με τις απόψεις εκπαιδευτικών;