6977301725
6974479464
6972038117
Οι Απόψεις των Διευθυντών για την Κατανεμημένη Ηγεσία στην Ομάδα Διοίκησης του Σχολείου
Οι Απόψεις των Διευθυντών για την Κατανεμημένη Ηγεσία στην Ομάδα Διοίκησης του Σχολείου
Περίληψη:

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι απόψεις των Διευθυντών σχετικά με την κατανεμημένη ηγεσία στην ομάδα διοίκησης του σχολείου σε επίπεδο Διευθυντή - Υποδιευθυντή. Μελετάται ερευνητικά η στάση των Διευθυντών για την ενεργό και ουσιαστική συμμετοχή των Υποδιευθυντών στην ηγεσία της σχολικής μονάδας. Διερευνώνται ποιοτικά οι απόψεις τριών Διευθυντών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Λάρισας, με ημιδομημένες συνεντεύξεις. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε βασίστηκε στο ερωτηματολόγιο έρευνας των Lusena – Ezera. Τα ευρήματα της μελέτης απέδειξαν πως οι Διευθυντές παρουσιάζουν θετική στάση σχετικά με την εφαρμογή της κατανεμημένης ηγεσίας στον οργανισμό, με ουσιαστική συμμετοχή των Υποδιευθυντών σε αυτήν και αλλαγή του θεσμικού και νομικού πλαισίου για ανάληψη ηγετικών πρωτοβουλιών από τους Υποδιευθυντές. Στο πλαίσιο της κατανεμημένης εργασίας, οι αρχές της εμπιστοσύνης, της ειλικρίνειας και της ευθύτητας στην επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων, φαίνεται να δημιουργούν ένα καλό εργασιακό κλίμα, για την προώθηση των κοινών στόχων και του κοινού οράματος στο σύγχρονο σχολείο.