6977301725
6974479464
6972038117
Αξιολόγηση του ψηφιακού υλικού ως προς την παιδαγωγική του χρησιμότητα στην υποστήριξη θεωριών μάθησης στην εξ αποστάσεως διδασκαλία προγραμματιστικών εννοιών
Αξιολόγηση του ψηφιακού υλικού ως προς την παιδαγωγική του χρησιμότητα στην υποστήριξη θεωριών μάθησης στην εξ αποστάσεως διδασκαλία προγραμματιστικών εννοιών
Περίληψη:

Το ψηφιακό υλικό συμβάλλει σημαντικά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση καθώς μέσω αυτού ενεργοποιούνται οι διάφορες θεωρίες μάθησης. Προχωρήσαμε στην κατασκευή ψηφιακού υλικού για τη διδασκαλία προγραμματιστικών εννοιών στο μάθημα της Πληροφορικής που δανείστηκε χαρακτηριστικά από το παράδειγμα του εποικοδομητισμού. Η σειρά εκτέλεσης των δραστηριοτήτων καθορίστηκε μέσα από ένα σύστημα διαχείρισης μαθησιακών δραστηριοτήτων (LAMS) ενώ δόθηκε έμφαση στη διαπραγμάτευση ιδεών μέσω της συνεργατικής μάθησης. Το υλικό απευθύνθηκε σε μαθητές της Α΄ τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων οι οποίοι κλήθηκαν να το αξιολογήσουν ως προς τον βαθμό ελέγχου της μαθησιακής διαδικασίας καθώς και της εφαρμογής των γνώσεων που αποκτήθηκαν σε συναφή προβλήματα. Το συνεργατικό περιβάλλον και οι δεξιότητες που καλλιεργήθηκαν αποτέλεσαν επίσης αντικείμενο διερεύνησης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το ψηφιακό υλικό μπορεί να κινητοποιήσει τους μαθητές ώστε να συμμετέχουν πιο ενεργά στη μάθηση. Διαπιστώθηκε ότι τα συνεργατικά εργαλεία διευκόλυναν την επικοινωνία χωρίς όμως να τυγχάνουν συστηματικής εκμετάλλευσης ώστε να παραχθεί ένα ποιοτικότερο αποτέλεσμα.