6977301725
6974479464
6972038117
Το κίνητρο ως παράγοντας για την μάθηση των Φυσικών Επιστημών. Απόψεις φοιτητών Παιδαγωγικών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Το κίνητρο ως παράγοντας για την μάθηση των Φυσικών Επιστημών. Απόψεις φοιτητών Παιδαγωγικών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Περίληψη:

Η επιστημονική γνώση είναι πολύ σημαντική για κάθε άτομο της σημερινής αυστηρά θεμελιωμένης πάνω στις θετικές επιστήμες κοινωνία. Η σωστή ανάπτυξή της ωστόσο, προϋποθέτει την ανταπόκριση στις ανάγκες και τις υπάρχουσες εμπειρίες του ατόμου, οι οποίες αντικατοπτρίζονται στην κινητοποίησή του να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με τις Φυσικές Επιστήμες (Φ.Ε.). Έτσι, είναι καθοριστικής σημασίας να μελετηθούν τα κίνητρα μάθησης των μαθητών και φοιτητών και συγκεκριμένα τα κίνητρα για τη μάθηση των Φ.Ε. που είναι και ο βασικός στόχος της παρούσας εργασίας. Η ερευνητική προσέγγιση για την μέτρηση της κινητοποίησης για τη μάθηση των Φ.Ε., βασίστηκε στη προσαρμογή στην ελληνική γλώσσα ενός ερευνητικού εργαλείου (ερωτηματολογίου) των Velayutham et al (2011) το οποίο δόθηκε σε δείγμα 82 φοιτητών/τριών των Παιδαγωγικών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν την ύπαρξη υψηλής συσχέτισης μεταξύ των επιμέρους παραγόντων κινητοποίησης για την μάθηση των Φ.Ε..