6977301725
6974479464
6972038117
Αντιλήψεις γονέων και παιδιών, αναφορικά με τον ανταγωνισμό ανάμεσα στα παιδιά μέσα στην οικογένεια
Αντιλήψεις γονέων και παιδιών, αναφορικά με τον ανταγωνισμό ανάμεσα στα παιδιά μέσα στην οικογένεια
Περίληψη:

Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει την αντίληψη γονέων και παιδιών, αναφορικά με τον ανταγωνισμό(rivalry) που υφίσταται ανάμεσα στα παιδιά. Στην παρούσα έρευνα έλαβαν μέρος 250 οικογένειες με δυο παιδιά (250 γονείς και 250 παιδιά-συμμετείχε ένας γονέας και ένα παιδί από κάθε οικογένεια). Η ηλικία των γονέων κυμαινόταν από 36 έως 41 (MAge= 38 έτη) και τα παιδιά ήταν 10 ετών, που φοιτούσαν στη Δ’ τάξη Δημοτικού. Το 57% ήταν πρωτότοκα, ενώ το 46% ήταν αγόρια. Όσον αφορά στο επίπεδο σπουδών των γονέων, το 36% των μητέρων και το 33% των πατέρων είχαν πανεπιστημιακή εκπαίδευση, ενώ το 64% των μητέρων και το 67% των πατέρων ήταν απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο αδελφικής σχέσης (SRQ, Furman & Buhrmester, 1985). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι γονείς αντιλαμβάνονται ότι υφίσταται λιγότερος παιδικός ανταγωνισμός, συγκριτικά με την αντίληψη των παιδιών τους. Αυτό μπορεί να έχει αντίκτυπο στη συμπεριφορά των παιδιών στο πλαίσιο του σχολείου.