6977301725
6974479464
6972038117
Μαθηματικά και Μικτή μάθηση. Μελέτη περίπτωσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Μαθηματικά και Μικτή μάθηση. Μελέτη περίπτωσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Περίληψη:

Στη παρούσα μελέτη εξετάζονται οι απόψεις 18 μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το μοντέλο της μικτής μάθησης, που χρησιμοποιήθηκε στη διερεύνηση ενός διεπιστημονικού θέματος, το οποίο περιλαμβάνει μαθηματικές έννοιες. Για το διαδικτυακό μέρος της εκπαιδευτικής πρακτικής χρησιμοποιήθηκε το ψηφιακό συνεργατικό περιβάλλον του Moodle. Μελετώνται επίσης οι αντιλήψεις των μαθητών για το διαδικτυακό περιβάλλον του Moodle. Η στάση των μαθητών απέναντι στο ενδεχόμενο να συμμετάσχουν στο μέλλον σε μάθημα, το οποίο διερευνά τον τρόπο που οι μαθηματικές έννοιες βρίσκουν εφαρμογή στην ζωή ήταν θετική. Από τη μελέτη προέκυψε ότι η μαθητές έμειναν ικανοποιημένοι από το μοντέλο της μικτής μάθησης. Θεωρούν το Moodle χρήσιμο, όμως ένα ποσοστό των συμμετεχόντων διατηρεί ουδέτερη στάση στο ενδεχόμενο μελλοντικής χρήσης του. Παρόλο που τα wiki του Moodle υποστήριξαν τις συνεργατικές διαθεματικές δραστηριότητες των μαθητών, το email και τα forum του Moodle δεν αξιοποιήθηκαν από την πλειοψηφία των συμμετεχόντων