6977301725
6974479464
6972038117
Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Αποτίμηση Λειτουργίας
Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Αποτίμηση Λειτουργίας
Περίληψη:

Η ακόλουθη έρευνα εκπονήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Ηγεσία και Διοίκηση στην Εκπαίδευση του ΕΚΔΔΑ (7/9/2018-22/12/2018). Ο τρόπος λειτουργίας των υπηρεσιακών συμβουλίων αποτελεί αντικείμενο συζητήσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών. Συχνά, έχουν αναπτυχθεί εσφαλμένες απόψεις σχετικά με τη λειτουργία τους. Στο πρώτο μέρος της έρευνας καταγράφεται η νομοθεσία που αφορά στα υπηρεσιακά συμβούλια, καθώς και αναλύεται η συγκρότηση, η σύνθεση και η λειτουργία τους. Η ανάλυση βασίζεται στο υπάρχον νομικό πλαίσιο λειτουργίας αλλά και στη νομολογία των δικαστηρίων. Στο δεύτερο μέρος, μέσω ερωτηματολογίου, στο οποίο συμμετείχαν εθελοντικά 20 αιρετά μέλη υπηρεσιακών συμβουλίων όλων των τύπων (ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΔΕ, εκπρόσωποι του ΚΥΣΔΕ δεν έστειλαν απαντήσεις) και διαφορετικών παρατάξεων εξάγονται πολύτιμα συμπεράσματα. Οι απόψεις των ανθρώπων που συμμετέχουν στα συμβούλια είναι πολύτιμη και συντελεί ώστε να έχει η έρευνα και την εμπειρική διάσταση.