6977301725
6974479464
6972038117
Η εκπαίδευση των μουσουλμάνων κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου 1947-49
Η εκπαίδευση των μουσουλμάνων κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου 1947-49
Περίληψη:

Στο σοσιαλισμό, το καθήκον της διαμόρφωσης του «νέου» ανθρώπου το επωμίζεται η εκπαίδευση. Η σοσιαλιστική παιδαγωγική οφείλει να είναι πολυδιάστατη συνδυάζοντας τη θεωρητική με την επιστημονική κατάρτιση με σκοπό όλα όσα μαθαίνουν οι νέοι να τεθούν κατόπιν στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου. Επομένως, η εκπαίδευση αποτελεί πολιτειακή υπόθεση, προσφέρεται δωρεάν χωρίς διακρίσεις φύλου, ενώ κάθε εθνότητα διδάσκεται τη γλώσσα της χωρίς περιορισμούς. Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου (1947-1949), στις περιοχές που έλεγχε το Κομμουνιστικό Κόμμα οργανώθηκαν εκπαιδευτικές δομές, παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούσαν. Αυτό εφαρμόστηκε και στην ορεινή Θράκη, περιοχή διαβίωσης της μουσουλμανικής μειονότητας. Οι κομμουνιστές έδωσαν μεγάλη έμφαση στη μόρφωση των μουσουλμάνων, καθώς θεωρούσαν ότι ο έλεγχος της εκπαίδευσής τους θα απέφερε σημαντικά οφέλη στον αγώνα τους. Η έκδοση ειδικού αλφαβηταρίου για τους μουσουλμανόπαιδες αποτέλεσε τη σημαντικότερη πρωτοβουλία τους. Παρά το γεγονός ότι επένδυσαν πολιτικά και υλικά στο ζήτημα, οι προσπάθειές τους έλαβαν τέλος το καλοκαίρι του 1949.