6977301725
6974479464
6972038117
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΒΑΡΗ, ΑΤΤΙΚΗ, GR