6977301725
6974479464
6972038117
Σχεδιασμός δραστηριοτήτων για την περιβαλλοντική διάσταση του φωτός στην προσχολική εκπαίδευση
Σχεδιασμός δραστηριοτήτων για την περιβαλλοντική διάσταση του φωτός στην προσχολική εκπαίδευση
Περίληψη:

Η εμπλοκή των νηπίων στις φυσικές επιστήμες θεωρείται απαραίτητη, επειδή τα μικρά παιδιά φαίνεται να σχηματίζουν πολύ νωρίς τις πρώτες ιδέες, ερμηνείες, θεωρίες σχετικά με τις έννοιες και τα φαινόμενα του φυσικού κόσμου και επομένως είναι σε θέση να προσεγγίσουν σχετικά θέματα σε ένα πρώτο επίπεδο. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων των νηπίων που προσδιορίζουν την περιβαλλοντική διάσταση του φωτός (όζον, εναλλακτικές μορφές ενέργειας, φαινόμενο του θερμοκηπίου). Το ερευνητικό δείγμα αποτελείται από 14 νήπια που φοιτούν σε ολοήμερο νηπιαγωγείο της Ελλάδας. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με ερωτηματολόγια, με ημιδομημένες συνεντεύξεις, με παρατήρηση, με καταγραφή των ενεργειών των χρηστών και με μελέτη του παιδικού ιχνογραφήματος. Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Nvivo11.