6977301725
6974479464
6972038117
Συγκεντρωτικά και αποκεντρωμένα εκπαιδευτικά συστήματα: Μια συγκριτική ποσοτική προσέγγιση
Συγκεντρωτικά και αποκεντρωμένα εκπαιδευτικά συστήματα: Μια συγκριτική ποσοτική προσέγγιση
Περίληψη:

Σήμερα, στον παγκόσμιο χάρτη της εκπαίδευσης υπάρχουν διάσπαρτα αποκεντρωμένα και συγκεντρωτικά εκπαιδευτικά συστήματα, μοιρασμένα περίπου στο ίδιο ποσοστό. Πολλές χώρες, κατά τη σχεδίαση εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων, προσπαθούν να καθορίσουν την αναλογία συγκέντρωσης ή αποκέντρωσης του εκπαιδευτικού τους συστήματος. Επιλέχθηκαν έξι ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα, τρία από κάθε μορφή, και συγκρίθηκαν οι τιμές κρίσιμων εκπαιδευτικών δεικτών. Η σύγκριση έγινε τόσο για την κάθε χώρα ξεχωριστά όσο και για καθεμία από τις δύο ομάδες με εκπαιδευτικά συστήματα της ίδιας κατηγορίας. Σε αυτή τη μελέτη, η επιλογή των χωρών έγινε με βάση τα κριτήρια αντιπροσωπευτικότητας σε ό,τι αφορά τις εκπαιδευτικές δομές, αυστηρά μεταξύ αυτών που παρουσιάζουν υψηλούς κρίσιμους εκπαιδευτικούς δείκτες, ίσους ή μεγαλύτερους από τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Η μελέτη περιορίστηκε κυρίως στα επίπεδα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα πρωτογενή ποσοτικά στοιχεία αντλήθηκαν από υπερεθνικούς οργανισμούς.