6977301725
6974479464
6972038117
Οι στρατηγικές διδασκαλίας των εκπαιδευτικών κατά τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στα σχολεία: μελέτη περίπτωσης
Οι στρατηγικές διδασκαλίας των εκπαιδευτικών κατά τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στα σχολεία: μελέτη περίπτωσης
Περίληψη:

Η παρούσα έρευνα εστιάζει στις στρατηγικές διδασκαλίας που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερη/ξένη γλώσσα. Στόχος αποτελεί ο εντοπισμός των στρατηγικών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών και αντίστοιχα ο βαθμός ανταπόκρισης των μαθητών σε αυτές. Για τη διεξαγωγή της εφαρμόστηκε μελέτη περίπτωσης και για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν οι τεχνικές της παρατήρησης, του ερωτηματολογίου και των ημι-δομημένων συνεντεύξεων προς τους εκπαιδευτικούς. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν πως κατά τη διάρκεια των γλωσσικών μαθημάτων οι υπό μελέτη εκπαιδευτικοί ακολούθησαν κατά κύριο λόγο στρατηγικές που βασίζονται σε παραδοσιακές προσεγγίσεις κυρίως με τη χρήση του μονολόγου, των δομικών ασκήσεων και των ερωταπαντήσεων ενώ οι μαθητές δυσκολεύονται εν πολλοίς στη συμμετοχή στις μαθησιακές διαδικασίες.