6977301725
6974479464
6972038117
΄Έργα eTwinning: αποτυπώνοντας τις εμπειρίες των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών μέσα από τη συνεργατικότητα και τη διαθεματικότητα. Μία προσπάθεια διερεύνησης της ικανοποίησης των συμμετεχόντων.
΄Έργα eTwinning: αποτυπώνοντας τις εμπειρίες των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών μέσα από τη συνεργατικότητα και τη διαθεματικότητα. Μία προσπάθεια διερεύνησης της ικανοποίησης των συμμετεχόντων.
Περίληψη:

Σε ένα σύγχρονο περιβάλλον η εκπαίδευση αποκτά ένα πιο σύνθετο ρόλο. Καλείται να αναλάβει και άλλους σημαντικούς ρόλους εκτός από το ρόλο που έχει προσδιορίσει η επίσημη Πολιτεία. Ξεφεύγοντας από τον κλασικό ορισμό της εκπαίδευσης η εισαγωγή καινοτομιών στο αναλυτικό πρόγραμμα προσέδωσε ποιοτικά χαρακτηριστικά, το αποτέλεσμα των οποίων διαφαίνονται με την πάροδο του χρόνου. Οι εκπαιδευτικοί και με τη χρήση των ΤΠΕ εισάγουν σύγχρονα μεθοδολογικά και διδακτικά εργαλεία μάθησης που προκαλούν το ενδιαφέρον των μαθητών και προσδίδουν ένα ανανεωτικό αέρα στην εκπαίδευση. Η διαθεματικότητα, η συνεργατικότητα και η ανταλλαγή εκπαιδευτικής κουλτούρας κυριαρχούν σε εκπαιδευτικά προγράμματα όπως το ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning. Με αφορμή τη διαπίστωση αυτή και υλοποιώντας ένα πρόγραμμα eTwinning προβληματιστήκαμε τόσο για τη σημαντικότητα του προγράμματος ως ενεργοί μέτοχοι όσο και για τα αποτελέσματα με την ολοκλήρωση του προγράμματος, όπως αυτά αποτυπώθηκαν σε σχετικό διαδικτυακό ερωτηματολόγιο. Διαπιστώθηκε η αξία του τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους μαθητές/-τριες.