6977301725
6974479464
6972038117
Μελέτη της Σχολικής Διαρροής σε Σχολικές Μονάδες των Γιαννιτσών
Μελέτη της Σχολικής Διαρροής σε Σχολικές Μονάδες των Γιαννιτσών
Περίληψη:

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια εκτίμηση του πραγματικού μεγέθους της σχολικής διαρροής στα Γυμνάσια και Λύκεια της πόλης των Γιαννιτσών. Παράλληλα, επιχειρείται η καταγραφή των παρεμβάσεων που έχουν επιτευχθεί καθώς και ο εντοπισμός νέων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής. Η μελέτη αυτή έγινε με τη μέθοδο της ποιοτικής ανάλυσης. Τα δεδομένα αντλήθηκαν με ημιδομημένες συνεντεύξεις. Διαπιστώθηκε ότι για να μην απομακρυνθεί από τη σχολική κοινότητα ο μαθητής πρέπει να αποκτήσει την αίσθηση του «ανήκειν». Η εφαρμογή της σχολικής διαμεσολάβησης και οι σχολικές δραστηριότητες ελαχιστοποιούν τη μαθητική διαρροή. Πρόληψη της μαθητικής διαρροής μπορεί να γίνει με τη χρήση ερωτηματολογίου σχετικά με τις δυνάμεις των μαθητών σε κατάσταση ηρεμίας και σύγκρουσης. Η σχολική μονάδα θα πρέπει να βρει τρόπους να κρατήσει ενεργούς τους μαθητές της.