6977301725
6974479464
6972038117
Εκπαίδευση Ενηλίκων και Συμβουλευτική Ψυχολογία: Διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών εκπαιδευτών ενηλίκων σε ζητήματα Συμβουλευτικής
Εκπαίδευση Ενηλίκων και Συμβουλευτική Ψυχολογία: Διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών εκπαιδευτών ενηλίκων σε ζητήματα Συμβουλευτικής
Περίληψη:

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση, η καταγραφή και η ανάδειξη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτών ενηλίκων/εκπαιδευτικών του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Βόλου σε ζητήματα Συμβουλευτικής, και ειδικότερα στις βασικές αρχές της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, όπως ορίζονται από το προσωποκεντρικό μοντέλο, την ενσυναίσθηση, την άνευ όρων αποδοχή και τη γνησιότητα. Επίσης, στόχος ήταν να αναδειχθεί η αναγκαιότητα της Συμβουλευτικής στην εκπαιδευτική διαδικασία και ο ρόλος του εκπαιδευτή ως συμβούλου σε αυτήν. Στην παρούσα έρευνα υιοθετήθηκε ποιοτική μεθοδολογία και συγκεκριμένα η προσέγγιση της μελέτης περίπτωσης. Συμμετέχοντες ήταν δέκα εκπαιδευτές (υπό μελέτη πληθυσμός) και δεκαέξι εκπαιδευόμενοι (πληροφορητές) του ΣΔΕ Βόλου. Σε πρώτο επίπεδο εκτιμήθηκε μέσω παρατήρησης, αυτοαναφοράς (των εκπαιδευτών) και ομάδων εστίασης (των εκπαιδευομένων) κατά πόσο οι εκπαιδευτές διαθέτουν ενσυναίσθηση, άνευ όρων αποδοχή και γνησιότητα κατά το εκπαιδευτικό τους έργο. Σε δεύτερο επίπεδο διερευνήθηκαν οι επιμορφωτικές τους ανάγκες στη Συμβουλευτική μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων. Ως μέθοδος ανάλυσης των δεδομένων υιοθετήθηκε η θεματική ανάλυση. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτές υπερεκτιμούν τον βαθμό στον οποίο διαθέτουν ενσυναίσθηση, άνευ όρων αποδοχή και γνησιότητα κατά το εκπαιδευτικό τους έργο, σε σύγκριση με τον βαθμό που προέκυψε από την παρατήρηση και τις ομαδικές συνεντεύξεις των εκπαιδευομένων, τα αποτελέσματα των οποίων συγκλίνουν σημαντικά μεταξύ τους. Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι τόσο οι ρητές/συνειδητές ανάγκες όσο και οι μη ρητές και λανθάνουσες επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτών αφορούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων διαπροσωπικής κατανόησης και διαχείρισης της επικοινωνίας κατά το εκπαιδευτικό έργο. Επιπλέον, προέκυψε ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτών θεωρεί την επιμόρφωση σε ζητήματα Συμβουλευτικής σημαντική και χρήσιμη, τόσο σε επίπεδο επαγγελματικής όσο και προσωπικής ανάπτυξης, ενώ ως καταλληλότερες εκπαιδευτικές μέθοδοι, προέκυψαν η βιωματική μέθοδος και η χρήση της τέχνης.