6977301725
6974479464
6972038117
αξία αντικειμένου-στόχου