6977301725
6974479464
6972038117
Το δάσος μέσα από τις νοητικές παραστάσεις παιδιών προσχολικής ηλικίας
Το δάσος μέσα από τις νοητικές παραστάσεις παιδιών προσχολικής ηλικίας
Περίληψη:

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των νοητικών παραστάσεων των παιδιών προσχολικής ηλικίας για το φυσικό περιβάλλον και ειδικότερα για τη θεματική του δάσους. Παρουσιάζεται η ανάλυση των παιδικών ιχνογραφημάτων των νηπίων κατά την έναρξη της φοίτησης τους στο νηπιαγωγείο, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία εκπαιδευτική παρέμβαση και στη συνέχεια γίνεται η εκ νέου καταγραφή των νοητικών αναπαραστάσεων των παιδιών μετά από την εφαρμογή μιας ολόπλευρης και συστηματικά οργανωμένης παρέμβασης που σχεδιάστηκε από την εκπαιδευτικό-ερευνήτρια. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης των σχεδίων των παιδιών με βάση τους άξονες στους οποίους κατηγοριοποιήθηκαν, από τα οποία προκύπτει ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας μπορούν να αποτυπώσουν σχεδιαστικά πολύπλοκες σχέσεις αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος, εφόσον προηγηθεί η αντίστοιχη εκπαιδευτική παρέμβαση. Παράλληλα αποτυπώνονται οι δυσκολίες που συνάντησαν οι εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής κατά την εφαρμογή παρεμβάσεων περιβαλλοντικής αγωγής στο νηπιαγωγείο. Η έρευνα καταλήγει στην ανάδειξη σημαντικών ερευνητικών προοπτικών σε εμπειρικό και διδακτικό επίπεδο.