6977301725
6974479464
6972038117
Η διδακτική προσέγγιση της Διδασκαλίας Βάσει Περιεχομένου κατά τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στην Τυπική Εκπαίδευση: Μελέτη Περίπτωσης
Η διδακτική προσέγγιση της Διδασκαλίας Βάσει Περιεχομένου κατά τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στην Τυπική Εκπαίδευση: Μελέτη Περίπτωσης
Περίληψη:

Το παρόν άρθρο στοχεύει στην παρουσίαση της διδακτικής μεθόδου της Διδασκαλίας με Βάση το Περιεχόμενο για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε μία αλλοπολιτισμική σχολική τάξη. Εστιάζει δε στη διερεύνηση της καταλληλόλητας της συγκεκριμένης διδακτικής προσέγγισης για την αποτελεσματική γλωσσική εκμάθηση. Υπό το πρίσμα αυτό παρουσιάζεται η διδασκαλία του μαθήματος της ιστορίας. Η ερευνητική διαδικασία λαμβάνει χώρα στο Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ενώ για τη διεξαγωγή της ακολουθείται η μέθοδος της μελέτης περίπτωσης. Για τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων που παρουσιάζονται αξιοποιήθηκαν οι τεχνικές του ημερολογίου, της παρατήρησης και της ημι-δομιμένης συνέντευξης.